top of page

ช่องทางการชำระเงิน

ชำระด้วยวิธีโอนเงิน

กรุณาเลือกโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือเลือกจ่ายผ่านทาง Prompt Pay ได้โดยการแสกน QR Code ด้านล่าง แล้วแจ้งการโอนเงินมายัง แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

 

 

 

ชื่อบัญชี ปาริชาต ชัยภัทรกุล
ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 302-421062-7

f749f237dfa357122610b147506664cd.png
Screenshot 2022-09-18 184703.png

หรือ

bottom of page